X
شنبه, ۰۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۴۳ ۲۹۵۳
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستان سیرجان   شهرستان زرند   شهرستانها  
 بین الملل   شهرستان رفسنجان   وزارتخانه   معدن  
 تجارت   آموزش و پژوهش   استان   صنعت  
 شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها   طبقه بندی نشده  
چچ
آگهی فراخوان عمومی پهنه های اکتشافی مصوب استان کرمان

آگهی فراخوان عمومی پهنه های اکتشافی مصوب استان کرمان

سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان کرمان درراستای اجرای مفاددستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه های اکتشافی مصوب (به شماره133211/60 مورخ 17/6/93 ) درنظردارد طبق ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون معادن ، شناسایی پتانسیل های معدنی4 پهنه اکتشافی واقع درزونهای زمین شناسی (سنندج –سیرجان ) و ( ارومیه – دختر) را ازطریق فراخوان عمومی وبارعایت مقررات مربوط به اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذارنماید

سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان کرمان درراستای اجرای مفاددستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه های اکتشافی مصوب (به شماره133211/60 مورخ 17/6/93 ) درنظردارد طبق ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون معادن ، شناسایی پتانسیل های معدنی4 پهنه اکتشافیواقع درزونهای زمین شناسی (سنندج سیرجان ) و ( ارومیه دختر) را ازطریق فراخوان عمومی وبارعایت مقررات مربوط به اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذارنماید کلیه متقاضیان می توانند جهت آگاهی ، کسب اطلاعات تکمیلی ودریافت اسنادفراخوان ، ازروزدوشنبه مورخ 3/9/93 به محل این سازمان به آدرس : کرمان ، بلوار شهید عباسپور روبروی مصلی کرمان سازمان صنعت ، معدن وتجارت ویاپورتال سازمان به نشانی وwww.Ker.mimt.gov.ir  مراجعه ،اسناد و مدارک موردنیاز راتهیه وپس ازتکمیل ، مراتب را حداکثر تاپایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 3/10/93 به دبیرخانه سازمان به آدرس کرمان بلوارشهیدعباسپورسازمان صنعت، معدن وتجارت تحویل ورسید دریافت نمایند.www.kimto.ir 
شایان ذکراست امتیازصلاحیت فنی ومالی اشخاص حقوقی به استناد دستورالعمل شماره 257637/60 مورخ 30/11/92 توسط سازمانهای نظام مهندسی معدن تعیین می گردد واشخاص حقوقی به منظور اخذگواهی مربوطه موظف به مراجعه به سازمانهای مذکورخواهندبود حداقل امتیاز لازم جهت شرکت درفراخوان پهنه / پهنه های اکتشافی 200 امتیاز خواهد بود.
پهنه های یادشده دربرگیرنده تعدادی ازمحدوده های اکتشافی ومعدنی فعال هستند که پس ازاتمام عملیات ، وفق ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون معادن اقدام خواهد شد.

 

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 21.119019985199
Query time: 17.567910989126