X
چهارشنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۴ ۰۸:۲۱ ۵۴۵۴
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستان سیرجان   شهرستان زرند   شهرستانها  
 بین الملل   شهرستان رفسنجان   وزارتخانه   معدن  
 تجارت   آموزش و پژوهش   استان   صنعت  
 شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها   طبقه بندی نشده  
چچ
شرایط عمومی شرکت در مزایده معادن و محدوده های اکتشافی

شرایط عمومی شرکت در مزایده معادن و محدوده های اکتشافی

شرایط عمومی مزایده براساس فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن ( مواد 66 تا 87) موارد و شرایط عمومی شرکت در مزایده معادن و محدوده های اکتشافی بشرح ذیل اعلام میگردد.

شرایط عمومی مزایده
براساس فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن ( مواد 66 تا 87) موارد و شرایط عمومی شرکت در مزایده معادن و محدوده های اکتشافی بشرح ذیل اعلام میگردد.
1-    مزایده گرانی که مجاز به شرکت در مزایده می باشند . شامل موارد ذیل می باشد .
الف افراد حقیقی شرکت کننده در مزایده برای افراد ذکور داشتن پایان خدمت یا معافیت و برای افراد اناث به سن قانونی ( حداقل 18 سال) رسیده باشد ارایه تصویر شناسنامه و کارت ملی و تصویر پایان خدمت و معافیت الزامی است .
ب- درج فعالیت های معدنی برای اشخاص حقوقی در موضوع فعالیت شرکت الزامی می باشد .
      ج عدم شمول ماده (33) قانون معادن مزایده گران، بدین شرح که کلیه کارکنان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال ، نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند . در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی ، محکوم می گردند .
د- عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا ونمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1377 .
ه نداشتن محرومیت از فعالیتهای معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری .
و- دارا بودن حداقل توان فنی ومالی : تعیین صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستورالعمل های صادره توسط  وزارت صنعت ،معدن وتجارت وسازمان نظام مهندسی معدن صورت می گیرد .
تبصره 1: گواهی امتیاز بندی صادره از تاریخ صدور یک سال اعتبار داشته و قابل ارائه به سازمان های صنعت معدن و تجارت جهت انجام امور معدنی می باشد .
تبصره 2: چنانکه در هر مرحله از کار مشخص شد که اشخاص با مدارک جعلی نسبت به ارزیابی توان فنی و مالی خود خود اقدام نموده اند ضمن انجام اقدامات قانونی علیه آنان پروانه یا پروانه های آن ها در هر مرحله از عملیات معدنی که باشد بلافاصله باطل خواهد شد .
2-    مزایده گران پس از دریافت برگه های (فرم های) مربوط از مزایده گزار، باید نسبت به تکمیل آنها اقدام و به همراه سایر مدارک لازم در پاکت های جداگانه به ترتیب زیر به مزایده گزار تسلیم کنند:
(پاکت الف) : پاکت سپرده شرکت در مزایده
فیش واریز نقدی به شماره حساب 2175313816009 به نام تمرکز وجوه سپرده طرح تملک دارائی هزینه ای ارائه شده می باشد .
(پاکت ب) : پاکت توان فنی و مالی ومدارک و اسناد شناسائی شخص
اشخاص حقیقی( شامل تصویرشناسنامه و کارت ملی ) که برابر با اصل شده باشد .
اشخاص حقوقی (اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت) که برابر با اصل شده باشد .
(پاکت ج) پاکت قیمت پیشنهادی
تبصره 1: مزایده گران باید پاکت ها را به صورت دربسته و چسب و مهر (امضاء) شده در پاکت اصلی قرار داده و پاکت اصلی را نیز به صورت دربسته و چسب و مهر(امضاء) شده ونوشتن نام محدوده درخواست شده برروی ان وتحویل دبیرخانه و شماره ثبت و تاریخ ثبت را دریافت نمایند .
تبصره 2 : مزایده گران موظف به ارایه یک پیشنهاد در مورد هر یک از گزینه های مزایده هستند .
تبصره 3: پیشنهادهای واصله پس از تحویل و ثبت ، غیر قابل اصلاح و جایگزینی است .
تبصره 4: دارنده قبلی مجوز موضوع مزایده در صورت تسویه حساب کامل با وزارت ونداشتن ممنوعیت شرکت در مزایده می تواند در مزایده مربوط شرکت کند .
تبصره 5 : اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند با رعایت مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط درمزایده های همزمان شرکت کنند .
3-    پاکت های حاوی قیمت ها و یا درصدهای پیشنهادی (پاکت) مزایده گران در زمان ومکان مقرر توسط کمیسیون مزایده، گشوده می شود حضو رمزایده گرانی که توان فنی ومالی آنها مورد تائید کار گروه فنی قرار گرفته است ، در جلسه با معرفی نامه کتبی بلامانع است .
4-    - مبلغ فیش واریزی شرکت در مزایده پس از صدور پروانه اکتشاف یا بهره برداری به برنده مزایده مسترد می شود .
5-    در صورت انصراف ، استنکاف یا هر گونه قصور از طرف برنده مزایده مبلغ سپرده شرکت در مزایده ضبط می گردد .
6-     پس از اعلام نتایج اولیه مزایده در سایت این سازمان مزایده گران 7 روز مهلت دارند تا اعتراض خود را کتباً به این سازمان اعلام نمایند رسیدگی به پاسخ شکایت مزایده گران مانع از روند فرایند مزایده نبوده ودر صورت وارد نبودن شکایت، پاسخ متقاضی اعلام می گردد .
7-    فرم تقاضای شرکت در مزایده فرم پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بایستی به امضاء دارندگان حق امضاء اوراق تعهد آور و بهادار ودر صورت شخصیت حقوقی مهر شرکت باشد .
8-    هر گونه تغییر در شرایط مزایده از طریق سایت این سازمان به اطلاع متقاضیان می رسد .
9-    پرداخت هزینه های انجام شده توسط دارنده پروانه اکتشاف یا بهره برداری قبلی با تائید کارشناس رسمی به عهده برنده مزایده است .
10-اخذ پاسخ استعلام از ارگان های ذیربط به عهده برنده مزایده است واین سازمان تعهدی مبنی بر اعلام نظر ارگان های مذکور و هزینه های مربوطه ندارد .
تبصره : اخذ مجوزهای رسمی از ارگانها و نهادهای ذیربط هیچگونه حقی برای برنده مزایده نمی باشد .
11-حداقل امتیاز لازم برای تائید توان فنی و مالی مزایده گران طبق جدول ابلاغی از سوی وزارت متبوع که در سایت سازمان گذاشته شده است می باشد .
10-            12-نحوه تعیین برنده مزایده براساس قیمت پیشنهادی می باشد .
تبصره 1: برنده دوم مزایده در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی با برنده اول از پنج درصد بیشتر نباشد .
تبصره 2 : در صورتی که قیمت پیشنهادی مزایده گران یکسان باشد برنده مزایده حسب اولویت موضوع تبصره(1) ماده(10) قانون با رعایت مقاد آیین نامه معادن تعیین و در صورتی که مجدداً شرایط یکسان باشد مزایده گری که دارای امتیاز فنی ومالی بیشتر باشد ، برنده مزایده خواهد بود و در غیر این صورت از طریق قرعه برنده تعیین خواهد شد .
13- در فرم قیمت پیشنهادی مزایده ،محدوده اکتشافی ، ملاک مازاد قیمت تعرفه به ازای هر کیلو متر مربع از محدوده بلا معارض است که رعایت ماده 24 قانون معادن دارای شرایط لازم برای صدور پروانه اکتشاف می باشد بدیهی است با توجه به اصلاحات احتمالی وسعت برخی محدوده ها ، مبنای محدوده معادن براساس تائیدیه نهایی خواهد بود .
14- جهت درخواستها و پروانه های اکتشاف ، انجام عملیات اکتشاف جهت سایر مواد معدنی با رعایت قانون معادن و با هماهنگی این سازمان بلامانع است .
15- به پیشنهاد مخدوش و غیر اصولی وفاقد مدارک مربوطه ترتیب اثر داده نحواهد شد .
تبصره 1: تشخیص هر یک از موارد فوق به عهده کلیه اعضاء کمیسیون مزایده می باشد و در این مورد مزایده گر حق هیچگونه اعتراضی ندارد ( در صورت موافقت اعضاء کمیسیون مزایده).
تبصره 2: در هر حال سازمان صنعت ، معدن و تجارت در رد و یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات رسیده مختار می باشد .
16- به پیشنهاداتی که بعد از مهلت ذکر شده در آگهی مزایده به دبیرخانه سازمان تسلیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
17- اضافه نمودن و یا حذف هر یک از موارد و شرایط مزایده و با رعایت قانون معادن و آیین نامه های مربوط بنا به تشخیص سازما ن صنعت ، معدن و تجارت استان خواهد بود .
18- رفع هر گونه ممانعت احتمالی اهالی منطقه از انجام عملیات معدنی و مشکلات محل به عهده مز ایده گر بوده و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری می باشد ./
 
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.6019220352173
Query time: 2.7954475084941